FIN-GER

fin-ger home concept store news calendar portfolio download info+impressum

calendar instagram twitter facebook

0 1  J A N U A R Y
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
53
        01 02 03
week
01
04 05 06 07 08 09 10
week
02
11
Studio
12
Studio
13
Studio
14
AA01
15
Studio
16 17
week
03
18
Studio
19
Studio
20
Studio
21
AA02
22
Studio
23 24
week
04
25
Studio
26
Studio
27
Studio
28
AA03
29
Tatort
30 31
0 2  F E B R U A R Y
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
06
01
Studio
02
Studio
03
Studio
04
Studio
05
Studio
06 07
week
07
08
Studio
09
Studio
10
Studio
11
AA04
12
Studio
13 14
week
08
15
Studio
16
Studio
17
Studio
18
AA05
19
Studio
20 21
week
09
22
Studio
23
Studio
24
Studio
25
AA06
26
Tatort
27 28
week
10
29
Studio
26
Studio
27
Studio
28
AA01
     
0 3  M A R C H
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
09
        01
Studio
02 03
week
10
04
Studio
05
Studio
06
Studio
07
AA02
08
Studio
09
10
week
11
11
Studio
12
Studio
13
Studio
14
AA03
15
Studio
16 17
week
12
18
Studio
19
Studio
20
Studio
21
AA04
22
Studio

23 24
week
13
25
Studio
26
Studio
27
Studio
28
AA05
29
Tatort
30 31
0 4  A P R I L
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
14
01
Studio
02
Studio
03
Studio
04
AA06
05
Studio
06 07
week
15
08
Studio
09
Studio
10
Studio
11
AA01
12
Studio
13 14
week
16
15
Studio
16
Studio
17
Studio
18
Studio
19
Studio

20 21
week
17
22
Studio
23
Studio
24
Studio
25
AA02
26
Tatort
27 28
week
18
29
Studio
30
Studio
         
0 5  M A Y
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
18
    01
Studio
02
AA03
03
America
04 05
week
19
06
Studio
07
Studio
08
Studio
09
AA04
10
Studio
11 12
week
20
13
Studio
14
Studio
15
Studio
16
AA05
17
Studio
18 19
week
21
20
Studio
21
Studio
22
Studio
23
AA06
24
Studio
25 26
week
22
27
Studio
28
Studio
29
Studio
30
AA01
31
Studio
   
0 6  J U N E
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
22
   


01 02
week
23
03
Studio
04
Studio
05
Studio
06
AA02
07
Studio
08 09
week
24
10
Studio
11
Studio
12
Studio
13
Studio
14
Studio
15 16
week
25
17
Studio
18
Studio
19
Studio

20
Studio
21
Juhannus
22 23
week
26
24
FAB
25
FAB
26
FAB
27
FAB
28
FAB
29
FAB
30
FAB
0 7  J U L Y
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
27
01
FAB
02
FAB
03
FAB
04
Tiny100
05
Tiny100
06
FAB
07
FAB

week
28
08
Tiny100
09
FAB
10
FAB
11
Tiny100
12
FAB
13
Tiny100
14
FAB
week
29
15
FAB
16
Studio
17
Studio
18
Studio
19
Studio
20
Studio
21
Studio
week
30
22
Studio
23
Studio
24
Studio
25
Studio
26
Tatort
27 28
week
31
29
Studio
30
Studio
31
Studio
       
0 8  A U G U S T
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
31
      01
Studio
02
Studio
03
04
week
32
05
Studio
06
Studio
07
Studio
08
Studio
09
Studio
10 11
week
33
12
Studio
13
Studio
14
Studio
15
Studio
16
Studio
17 18
week
34
19
Studio

20
Studio
21
Studio
22
Studio
23
Studio
24
25
Exhibition
week
35
26
Exhibition
27
Exhibition
28
Exhibition
29
Exhibition
30
Tatort
31
 
0 9  S E P T E M B E R
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
35
            01
week
36
02
Studio
03
Studio
04
Studio
05
Studio
06
Studio
07
08
week
37
09
SCAN
10
SCAN
11
SCAN
12
SCAN
13
SCAN
14
SCAN
15
SCAN
week
38
16
SCAN
17
SCAN
18
SCAN
19
SCAN
20
SCAN
21
SCAN
22
SCAN
week
39
23
SCAN
24
SCAN

25
SCAN

26
SCAN
27
SCAN

28
SCAN
29
SCAN
week
40
30
SCAN
           
1 0  O C T O B E R
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
40
  01
SCAN
02
SCAN
03
CPH
04
CPH
05
CPH
06
CPH
week
41
07
SCAN
08
Studio
09
Studio
10
Studio
11
Studio
12 13
Exhibition
week
42
14
Studio
15
Studio
16
Studio
17
AA01
18
Studio
19 20
week
43
21
Studio
22
Studio
23
Studio
24
AA02
25
Tatort
26 27
week
44
28
Studio
29
Studio
30
Studio
31
AA03
     
1 1  N O V E M B E R
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
44
        01
Studio
02 03
week
45
04
Studio
05
Studio
06
Studio
07
AA04
08
Studio
09 10
week
46
11
Studio
12
Studio
13
Studio
14
AA05
15
Studio
16 17
week
47
18
Studio
19
Studio
20
Studio
21
AA06
22
Studio
23
24
week
48
25
Studio
26
Studio
27
Studio
28
AA01
29
Tatort
30
 
1 2  D E C E M B E R
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
48
            01
week
49
02
Studio
03
Studio
04
Studio
05
FIN-DAY

06
Studio
07 08
week
50
09
Studio
10
Studio
11
Studio
12
AA02
13
Studio
14 15
week
51
16
Studio
17
Studio
18
Studio
19
AA03
20
Studio
21 22
week
52
23 24
25
26
Studio
27
Tatort

28 29
week
01
30 31


   

copyright © FIN-GER
2021-01-02
laserkoala kulturpunkte academy hafensommer instagram twitter facebook