FIN-GER

fin-ger home concept store news calendar portfolio download info+impressum

calendar instagram twitter facebook

0 1  J A N U A R Y
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
01
01 02 03 04 05 06 07
week
02
08 09 10 11 12 13 14
week
03
15
Studio
16
Studio
17
Studio
18
AA01
19
Studio
20 21
week
04
22
Studio
23
Studio
24
Studio
25
AA02
26
Tatort
27 28
week
05
29
Studio
30
Studio
31
Studio
       
0 2  F E B R U A R Y
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
05
      01
AA03
02
Exhibition
03 Aalto +
Exhibition
04
Exhibition
week
06
05
Studio
06
Studio
07
Studio
08 Faust
AA04
09
Exhibition
10
Exhibition
11
Exhibition
week
07
12
Studio
13
Studio
14
Studio
15
Studio
16
Exhibition
17
Exhibition
18
Exhibition
week
08
19
Studio
20
Studio
21
Studio
22
AA05
23
Tatort
24 25
week
09
26
Studio
27
Studio
28
Studio
       
0 3  M A R C H
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
09
      01
AA06
02
Studio
03 04
week
10
05
Studio
06
Studio
07
Studio
08
AA01
09
Studio
10
11
week
11
12
Studio
13
Studio
14
Studio
15
AA02
16
Studio
17 18
week
12
19
Studio
20
Studio
21
Studio
22
AA03
23
Studio

24 25
week
13
26
Studio
27
Studio
28
Studio
29
30 31  
0 4  A P R I L
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
13
            01
week
14
02 03
Studio
04
Studio
05
Studio
06
Studio
07 08
week
15
09
Studio
10
Studio
11
Studio
12
AA04
13
Studio
14 15
week
16
16
Studio
17
Studio
18
Studio
19
AA05
20
Studio

21 22
week
17
23
Studio
24
Studio
25
Studio
26
AA06
27
Tatort
28 29
week
18
30
Studio
           
0 5  M A Y
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
18
  01
America
02
America
03
America
04
America
05
America
06
America
week
19
07
America
08
America
09
America
10
America
11
America
12
America
13
America
week
20
14
America
15
America
16
America
17
America
18
America
19
America
20
America
week
21
21
America
22
America
23
America
24
America
25
America
26
America
27
America
week
22
28
America
29
America
30
America
31
America
     
0 6  J U N E
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
22
   

01
Studio
02 03
week
23
04
Studio
05
Studio
06
Studio
07
AA01
08
Studio
09 10
week
24
11
Studio
12
Studio
13
Studio
14
AA02
15
Studio
16 17
week
25
18
Studio
19
Studio
20
Studio

21
AA03
22
Studio
23
Juhannus
24
week
26
25
Studio
26
Studio
27
Studio
28
AA04
29
Tatort
30  
0 7  J U L Y
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
26
       

01
week
27
02
Studio
03
Studio
04
Studio
05
AA05
06
Studio
07 08
week
28
09
Studio
10
FAB
11
FAB
12
AA06
13
FAB
14
FAB
15
FAB
week
29
16
FAB
17
FAB
18
FAB
19
FAB
20
FAB
21
FAB
22
FAB
week
30
23
FAB
24
FAB
25
Studio
26
Studio
27
Tatort
28 29
week
31
30
Studio
31
Studio
         
0 8  A U G U S T
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
31
    01
Studio
02
Studio
03
Studio
04
05
week
32
06
Studio
07
Studio
08
Studio
09
Studio
10
Studio
11 12
week
33
13
Studio
14
Studio
15
Studio
16
Studio
17
Studio
18 19
week
34
20
Studio

21
Studio
22
Studio
23
Studio
24
Studio
25
26
week
35
27
Studio
28
Studio
29
Studio
30
Studio
31
Tatort
   
0 9  S E P T E M B E R
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
35
          01
02
week
36
03
Studio
04
Studio
05
Studio
06
Studio
07
Studio
08
09
week
37
10
Studio
11
Studio
12
Studio
13
Studio
14
Studio
15
16
week
38
17
Studio
18
Studio
19
Studio
20
Studio
21
Studio
22
23
week
39
24
Studio
25
Studio

26
Studio

27
AA01

28
Tatort

29 30
1 0  O C T O B E R
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
40
01
Studio
02
Studio
03
GER-DAY
04
AA02
05
Studio
06 07
week
41
08
Studio
09
Studio
10
Studio
11
AA03
12
Studio
13 14
week
42
14
Studio
16
Studio
17
Studio
18
AA04
19
Studio
20 21
week
43
22
Studio
23
Studio
24
Studio
25
AA05
26
Tatort
27 28
week
44
29
Studio
30
Studio
31
Studio
       
1 1  N O V E M B E R
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
44
      01
AA06
02
Studio
03 04
week
45
05
Studio
06
Studio
07
Studio
08 B100
AA01
09
Studio
10 11
week
46
12
Studio
13
Studio
14
Studio
15
AA02
16
Studio
17 18
week
47
19
Studio
20
Studio
21
Studio
22
AA03
23
Studio
24
25
week
48
26
Studio
27
Studio
28
Studio
29
AA04
30
Tatort
   
1 2  D E C E M B E R
day mon
tue wed thu fri sat sun
week
48
          01
02
week
49
03
Studio
04
Studio
05
Studio
06
FIN-DAY

07
Studio
08 09
week
50
10
Studio
11
Studio
12
Studio
13
AA05
14
Studio
15 16
week
51
17
Studio
18
Studio
19
Studio
20
AA06
21
Studio
22 23
week
52
24 25
26
27
Studio
28
Tatort

29 30
week
01
31   

copyright © FIN-GER
2018-07-02
laserkoala kulturpunkte academy hafensommer instagram twitter facebook